บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกคน จึงได้จัดอบรบเพื่ออัพเดทความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น

  • การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
  • การจัดเก็บและการป้องกันสารเคมีรั่วไหล
  • อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การตรวจสุขภาพคนงาน
  • กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อสุขภาพของคนงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการ
  • กิจกรรม Morning Talk สร้างพลังให้กับทีมงานทุกเช้าวันทำงาน
  • การดูแลบุตรหลานของคนงาน โดยจัดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก และเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
  • ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)